THÔNG BÁO V/V HỌC GHÉP MÔN GDQP - GDTC HKII NĂM HỌC 2017-2018