Lịch học kỳ phụ môn Giáo dục chính trị 2

SV xem và nộp lệ phí, đủ 20 sv thì mở lớp, không đù thì lớp sẽ bị hủy

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TKB-HKP-GDCT2-2024.pdf 459.353 KB