Lịch học kỳ phụ thứ 7 chủ nhật - Môn Giáo dục chính trị 1 - 32024