Thông Báo V/v học ghép môn GDTC học kỳ II năm học 2016 - 2017