Lịch thi lần 2 môn chính trị 1, pháp luật ngày 30-7-2023