Lịch học kỳ phụ chính trị 2 học thứ 7

SV NỢ CÁC MÔN TƯ TƯỞNG HCM, ĐLCMCDCSVN ĐỀU HỌC MÔN CHÍNH TRỊ 2.

ĐÍNH CHÍNH VỀ LỊCH THI: SV THI LÚC 13h, THỨ 2 (2/1/2/2019). 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 HKP-CHINH-TRI-2-THONG-BAO-CHO-SV.pdf 178.231 KB