Điểm thi lần 2 môn chính trị CĐN ĐCN 17, pháp luật CĐN CGKL 17