ĐIỂM LÂN 2. MÔN CHÍNH TRỊ: CĐCK 18BCD, CĐ CĐT 18B, CĐĐT 18DE