Quy chế sinh viên đại học chính quy có hiệu lực 23-5-2016