Đã có điểm thi môn Tư tưởng HCM học kỳ phụ hè 2016

Xem sv xem trong mục tra cứu điểm thi --> chọn lớp --> môn --> học kỳ phụ --> xem kết quả