ĐIỂM THI MÔN GDTC 1 - KHOÁ 2023

Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa, thầy Đỉnh Khoa GDĐC từ 8h30 - 11h sáng Thứ Hai. Sau 10h thứ Hai ngày 22/01/2024, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Sinh viên khiếu nại điền thông tin vào link đính kèm. Bộ môn sẽ trả lời trực tiếp trên link trước ngày 22/01/2024.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iHviifREEa3ZiETuwZ2C4tOU6AbK-F5HWuAV0N_V4wM/edit?usp=drive_link

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 K23-Boi---CD.rar 2100.731 KB
2 K23-Bong-chuyen---CDN.rar 330.974 KB