Lịch thi lần 2 các môn chính trị 1, chính trị 2, pháp luật ngày 7-1-2024