Lịch thi lần 2 môn chính trị 1,2 các lớp CD, CDN 2021, thi ngày 4/2/2023