Kết quả Chính trị 1 lớp CĐ KT19

Thông báo

Sinh viên thắc mắc, khiếu nại về điểm tại văn phòng khoa GDDC lầu 2 nhà E. Liên hệ thầy Cương. DT: 0983.934.945

Từ thứ 2 (ngày 27/7/2020) đến thứ 7 (1/8/2020). Sau thời gian này GV không giả quyết nữa.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 rptBangDiem20200725.pdf 101.613 KB
2 Thong-bao.docx 13.197 KB