Học kỳ phụ - Vét hè 2023 - Môn Chính trị 1

SV đăng ký, nộp lệ phí, nếu đủ số lượng thì mở lớp, nếu không đủ số lượng sẽ hủy lớp.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Chinh-tri-1.pdf 282.191 KB