Điểm thi lần 1 môn chính trị 2 các lớp CD DDT18AB - CD TH18D - CD DTTT18A-