THÔNG BÁO: MỜI GV THỈNH GIẢNG MÔN PHÁP LUẬT

Bô môn lý luận CT-TD-QS có nhu cầu mời GV thỉnh giảng môn pháp luật. Ứng viên nào có nhu cầu vui lòng liên hệ Thầy Huấn 0908223006 để biết chi tiết. TP.HCM ngày 16/6/2019.