Lịch học online - mã lớp môn Giáo dục thể chất

Sinh viên các lớp đăng nhập vào các lớp Google Classroom môn Bóng chuyền để nắm bắt các nội dung học tập. Mã các lớp được đính kèm dưới đây. Sinh viên học ghép môn Bóng Chuyền học kỳ này đăng ký vào cùng với các lớp Cơ khí 19

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 GDTC-BC-Ma-lop-google-classroom.docx 15.807 KB