Thông báo v/v học ghép, học cùng các môn thuộc khoa GDDC học kỳ 1, năm học 2021 - 2022

Các môn học thuộc khoa GDDC có mã lớp Google Classroom, khoa đã đăng và có số điện của gv giảng dạy. Sv học ghép, học cùng lấy đường link đăng nhập vào lớp, đăng nhập bằng email caothang.