Mã lớp Google Classroom - học kỳ 2 năm học 2020-2021

SV học môn nào, lớp nào thì lấy mã đăng nhập bằng email caothang để vào lớp

TT LỚP MÔN HỌC MÃ GOOGLE CLASSROOM HỌ VÀ TÊN GV BỘ MÔN
1 CDN SCMT 19A CHÍNH TRỊ 2 zz66qgk PHẠM ĐÌNH HUẤN LL CT-TD-QS
2 CDN DTCN 19B CHÍNH TRỊ 2 pmq4qt4 PHẠM ĐÌNH HUẤN LL CT-TD-QS
3 CDN DTCN 19A CHÍNH TRỊ 2 i3autwa PHẠM ĐÌNH HUẤN LL CT-TD-QS
4 CDN DCN 19A CHÍNH TRỊ 2 nxjk6o7 PHẠM ĐÌNH HUẤN LL CT-TD-QS
5 CDN KTDN 20 CHÍNH TRỊ 1 lbxz6ng PHẠM ĐÌNH HUẤN LL CT-TD-QS
6 CD TH 19B CHÍNH TRỊ 2 d6vh7f6 PHẠM ĐÌNH HUẤN LL CT-TD-QS
7 CD OTO 19E CHÍNH TRỊ 2 udmn3gr PHẠM ĐÌNH HUẤN LL CT-TD-QS
8 CD DTTT 19B CHÍNH TRỊ 2 hr5qpij PHẠM ĐÌNH HUẤN LL CT-TD-QS
9 CD CK 19D CHÍNH TRỊ 2 5bt5orr PHẠM ĐÌNH HUẤN LL CT-TD-QS
10 CDN DCN 19B CHÍNH TRỊ 2 2jyimms PHẠM ĐÌNH HUẤN LL CT-TD-QS
11 CĐ CK 19B CHÍNH TRỊ 2 7algn5l ĐẶNG ĐÔN LAI LL CT-TD-QS
12 CĐ CK 19C CHÍNH TRỊ 2 xvh252t ĐẶNG ĐÔN LAI LL CT-TD-QS
13 CĐ CK 19F CHÍNH TRỊ 2 fsy3cuj ĐẶNG ĐÔN LAI LL CT-TD-QS
14 CĐ ĐĐT 19G CHÍNH TRỊ 2 t7433oh ĐẶNG ĐÔN LAI LL CT-TD-QS
15 CĐ TĐ 19A CHÍNH TRỊ 2 e6jfbzc ĐẶNG ĐÔN LAI LL CT-TD-QS
16 CĐ TĐ 19B CHÍNH TRỊ 2 lwajypp ĐẶNG ĐÔN LAI LL CT-TD-QS
17 CĐN ÔTÔ 19A CHÍNH TRỊ 2 g3rfyb4 ĐẶNG ĐÔN LAI LL CT-TD-QS
18 CĐN ÔTÔ 19B CHÍNH TRỊ 2 y6rpxpp ĐẶNG ĐÔN LAI LL CT-TD-QS
19 CĐN ĐCN 19E CHÍNH TRỊ 2 4jty5g6 ĐẶNG ĐÔN LAI LL CT-TD-QS
20 CĐN CGKL19A CHÍNH TRỊ 2 hpxt3xb ĐẶNG ĐÔN LAI LL CT-TD-QS
21 CĐ CK 19B ANH VĂN CN oyrmh5v TRẦN PHƯƠNG THU HƯƠNG VH-NN
22 CĐ CK 19C ANH VĂN CN ezqp4gg TRẦN PHƯƠNG THU HƯƠNG VH-NN
23 CĐ CK 19D ANH VĂN CN z7pwqcm TRẦN PHƯƠNG THU HƯƠNG VH-NN
24 CĐ CK 20A XÁC SUẤT THỐNG KÊ rpcyv6z BÙI MINH QUÂN VH-NN
25 CĐ CK 20B XÁC SUẤT THỐNG KÊ k6sfncz BÙI MINH QUÂN VH-NN
26 CĐ CK 20C XÁC SUẤT THỐNG KÊ 6dy4rpe BÙI MINH QUÂN VH-NN
27 CĐ CK 20D XÁC SUẤT THỐNG KÊ hyufue4 BÙI MINH QUÂN VH-NN
28 CĐ ÔTÔ 19C CHÍNH TRỊ 2 7c23q5y NGUYỄN VĂN THẾ LL CT-TD-QS
29 CĐ ÔTÔ 19F CHÍNH TRỊ 2 csuk26j NGUYỄN VĂN THẾ LL CT-TD-QS
30 CĐN QTM 19B CHÍNH TRỊ 2 ga6p3kf VĂN KHẮC VŨ LL CT-TD-QS
31 CĐ TH 19D CHÍNH TRỊ 2 xfb4dln VĂN KHẮC VŨ LL CT-TD-QS
32 CD OTO19A  CHÍNH TRỊ 2 ecqnsz6 NGUYỄN VĂN CƯƠNG LL CT-TD-QS
33 CD OTO19B CHÍNH TRỊ 2 rpmccoi NGUYỄN VĂN CƯƠNG LL CT-TD-QS
34 CD NL19A  CHÍNH TRỊ 2 ss6fnny NGUYỄN VĂN CƯƠNG LL CT-TD-QS
35 CD NL19B CHÍNH TRỊ 2 tonzwee NGUYỄN VĂN CƯƠNG LL CT-TD-QS
36 CD TH19E CHÍNH TRỊ 2 bkpvyqw NGUYỄN VĂN CƯƠNG LL CT-TD-QS
37 CDN HÀN 20 CHÍNH TRỊ 1 4tqcnub NGUYỄN VĂN CƯƠNG LL CT-TD-QS
38 CD DDT19E CHÍNH TRỊ 2 jjfzceb NGUYỄN VĂN CƯƠNG LL CT-TD-QS
39 CDN DCN20C CHÍNH TRỊ 1 dgdjb36 NGUYỄN VĂN CƯƠNG LL CT-TD-QS
40 CDN DCN20D CHÍNH TRỊ 1 sxbue27 NGUYỄN VĂN CƯƠNG LL CT-TD-QS
41 CD CK19E CHÍNH TRỊ 2 azlymkk NGUYỄN VĂN CƯƠNG LL CT-TD-QS
42 CD DTCN19C CHÍNH TRỊ 2 lvi4b3k NGUYỄN VĂN CƯƠNG LL CT-TD-QS
43 CDN CGKL19B CHÍNH TRỊ 2 yzr74zt NGUYỄN VĂN CƯƠNG LL CT-TD-QS
44 CĐ OTO 19A ANH VĂN CN ÔTÔ q4uqz3h NHÂM CHÍ BỬU VH-NN
45 CĐ OTO 19B ANH VĂN CN ÔTÔ gc2kucm NHÂM CHÍ BỬU VH-NN
46 CĐ OTO 19C ANH VĂN CN ÔTÔ 256scrv NHÂM CHÍ BỬU VH-NN
47 CĐ OTO 19D ANH VĂN CN ÔTÔ hi6lapv NHÂM CHÍ BỬU VH-NN
48 CĐ OTO 19E ANH VĂN CN ÔTÔ wnkiviw NHÂM CHÍ BỬU VH-NN
49 CĐ OTO 19F ANH VĂN CN ÔTÔ fa42jkc NHÂM CHÍ BỬU VH-NN
50 CĐ CK 20A HÓA ĐẠI CƯƠNG f625ase VŨ THỊ NGỌC MAI VH-NN
51 CĐ CK 20B HÓA ĐẠI CƯƠNG vioqcyi VŨ THỊ NGỌC MAI VH-NN
52 CĐ CK 20C HÓA ĐẠI CƯƠNG bfvqwz3 VŨ THỊ NGỌC MAI VH-NN
53 CĐ CK 20D HÓA ĐẠI CƯƠNG 55u2sig VŨ THỊ NGỌC MAI VH-NN
54 CĐ CK 20E HÓA ĐẠI CƯƠNG jtapclg VŨ THỊ NGỌC MAI VH-NN
55 CĐ ĐĐT 19C CHÍNH TRỊ 2 mb56uci HOÀNG HẢI ĐÔNG LL CT-TD-QS
56 CĐ ĐĐT 19D CHÍNH TRỊ 2 pur2a7b HOÀNG HẢI ĐÔNG LL CT-TD-QS
57 CĐ OTO 20A XÁC SUẤT THỐNG KÊ zdvk427 TỐNG MINH HẢI VH-NN
58 CĐ OTO 20B XÁC SUẤT THỐNG KÊ mfqmfv5 TỐNG MINH HẢI VH-NN
59 CĐ OTO 20D XÁC SUẤT THỐNG KÊ c5hazvb TỐNG MINH HẢI VH-NN
60 CĐ TD20A TOÁN CHUYÊN ĐỀ rymobzj TỐNG MINH HẢI VH-NN
61 CĐ TD20B TOÁN CHUYÊN ĐỀ d7e4gdj TỐNG MINH HẢI VH-NN
62 CĐN ÔTÔ 19C CHÍNH TRỊ 2 zwescvr TRẦN ĐÌNH ÁNH LL CT-TD-QS
63 CĐN ÔTÔ 19D CHÍNH TRỊ pchbzez TRẦN ĐÌNH ÁNH LL CT-TD-QS
64 CĐ Ô TÔ 20B VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG yyg5c75 NGUYỄN HỒNG GIANG VH - NN
65 CĐ Ô TÔ 20D VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG tqbe233 NGUYỄN HỒNG GIANG VH - NN
66 CĐ Ô TÔ 20E VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG bac557y NGUYỄN HỒNG GIANG VH - NN
67 CĐ NL 20A VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG fxfvgoo NGUYỄN HỒNG GIANG VH - NN
68 CĐ NL 20B VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG gnzp6on NGUYỄN HỒNG GIANG VH - NN
69 CĐ Đ_ĐT 20F VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG g6pmifl NGUYỄN HỒNG GIANG VH - NN
70 CĐ CK 19A CHÍNH TRỊ 2 44cruwj CAO VĂN DƯƠNG LL CT-TD-QS
71 CĐ Đ_ĐT 19B CHÍNH TRỊ 2 musrqj7 CAO VĂN DƯƠNG LL CT-TD-QS
72 CĐN QTM 19A CHÍNH TRỊ 2 wyciubf CAO VĂN DƯƠNG LL CT-TD-QS
73 CĐN ĐCN 19C CHÍNH TRỊ 2 7qv4lgx CAO VĂN DƯƠNG LL CT-TD-QS
74 CĐN ĐCN 19C CHÍNH TRỊ 2 r6ugtjp CAO VĂN DƯƠNG LL CT-TD-QS
75 CĐN KTML 20B CHÍNH TRỊ 1 bxfrf3l NGUYỄN THỊ THANH PHÚC LL CT-TD-QS
76 CĐN KTML 20C CHÍNH TRỊ 1 gwr6nzt NGUYỄN THỊ THANH PHÚC LL CT-TD-QS
77 CĐ ĐĐT 19E CHÍNH TRỊ 2 znwaeve NGUYỄN DƯƠNG THANH NHÀN LL CT-TD-QS
78 CĐ NL 19C CHÍNH TRỊ 2 2s5wjbk NGUYỄN DƯƠNG THANH NHÀN LL CT-TD-QS
79 CĐN KTML 20A CHÍNH TRỊ 1 z5ut5km NGUYỄN DƯƠNG THANH NHÀN LL CT-TD-QS
80 CĐ DĐT 20E VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG kvrljvj LƯU GIA THIỆN VH - NN
81 CĐ DĐT 20D VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG zulkcaa LƯU GIA THIỆN VH - NN
82 CĐ DĐT 20C VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG lvzpihu LƯU GIA THIỆN VH - NN
83 CĐ NL20C VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG zq3mdid LƯU GIA THIỆN VH - NN
84 CĐ OTO 20C VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG ueyszug LƯU GIA THIỆN VH - NN
85 CĐKT20 CHÍNH TRỊ 1 b46ncnu VŨ VĂN THÀNH LL CT-TD-QS
86 CĐTH19A CHÍNH TRỊ 2 uaiv4w3 VŨ VĂN THÀNH LL CT-TD-QS
87 CĐN SCMT19B CHÍNH TRỊ 2 youqsu2 VŨ VĂN THÀNH LL CT-TD-QS
88 CĐ CK19A ANH VĂN CN CƠ KHÍ 3t3m7bv NGUYỂN NGỌC BÍCH VH - NN
89 CĐ CK19E ANH VĂN CN CƠ KHÍ msvive4 NGUYỂN NGỌC BÍCH VH - NN
90 CĐ CK19F ANH VĂN CN CƠ KHÍ 6mne5v2 NGUYỂN NGỌC BÍCH VH - NN
91 CĐ ĐĐT 20A VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG mu7rg6i NGÔ VĂN THIỆN VH-NN
92 CĐ ĐĐT 20B VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 07ptlmh NGÔ VĂN THIỆN VH-NN
93 CĐ ĐĐT 20G VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 7qmqy6n NGÔ VĂN THIỆN VH-NN
94 CĐ Ô TÔ 20A VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG x7ywe2y NGÔ VĂN THIỆN VH-NN
95 CĐN CGKL20A PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG k7vdgwd ĐÀO THỊ NGUYỆT LL CT-TD-QS
95 CĐN  SCCK 19 CHÍNH TRỊ 2 uc7ssp4 ĐOÀN THỊ HUẾ LL CT-TD-QS
96 CĐ CĐT 19B CHÍNH TRỊ 2 pf6wv3f ĐOÀN THỊ HUẾ LL CT-TD-QS
97 CĐ TH 19C CHÍNH TRỊ 2 vhoxedc LÊ THỊ THÙY TRANG LL CT-TD-QS
98 CĐ CK 20E XÁC SUẤT THỐNG KÊ 7mewnvz NGUYỄN DƯƠNG TRÍ VH - NN
99 CĐ Ô TÔ 20C XÁC SUẤT THỐNG KÊ rtneygh NGUYỄN DƯƠNG TRÍ VH - NN
100 CĐ Ô TÔ 20E XÁC SUẤT THỐNG KÊ u7ionvw NGUYỄN DƯƠNG TRÍ VH - NN
101 CĐ Đ ĐT 20H VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG d2t6x4j TRƯƠNG DOÃN VIỆT VH - NN
102 CĐ NL 20D VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG plrgqrq TRƯƠNG DOÃN VIỆT VH - NN
103 CĐ KT 19 AVCN eplclcm NGUYỄN HỮU VÂN VH - NN
104 CĐN KT 19 AVCN peggdrd NGUYỄN HỮU VÂN VH - NN
Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 MaLopOnlineHK2_2021.xlsx 82.294 KB