Mã lớp Google Classroom - Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022 các môn khóa 2021 thuộc khoa GDDC

SV học lớp nào, các môn pháp luật; toán cao cấp, toán chuyên đề, toán kinh tế; lý; hóa; Giáo dục thể chất thì lấy đường link vào lớp Googgle Classroom.

STT BUỔI LỚP MÔN HỌC GV GIẢNG DẠY ĐƯỜNG LINK LỚP GOOGLE CLASSROOM Số điện thoại của GV
1 S CĐ ÔTÔ 21A Hóa học đại cương Vũ Thị Ngọc Mai https://classroom.google.com/c/NDEzOTIxMTAyNTk1?cjc=gmnmpyl 0909123864
2 S CĐ ÔTÔ 21B Hóa học đại cương Vũ Thị Ngọc Mai https://classroom.google.com/c/NDEzOTMyNzk3Njky?cjc=dgtltwm 0909123864
3 C CĐ ÔTÔ 21C Hóa học đại cương Vũ Thị Ngọc Mai https://classroom.google.com/c/NDEzOTMyNzk3NzU4?cjc=47w4mcl 0909123864
4 C CĐ ÔTÔ 21D Hóa học đại cương Vũ Thị Ngọc Mai https://classroom.google.com/c/NDEzOTMyNzk3OTM5?cjc=5tb7o6l 0909123864
5 C CĐ ÔTÔ 21E Hóa học đại cương Vũ Thị Ngọc Mai https://classroom.google.com/c/NDEzOTQ0MDEzMDQ1?cjc=gvvdeob 0909123864
6 S CĐ NL 21A Hóa học đại cương Vũ Thị Ngọc Mai https://classroom.google.com/c/NDEzOTQ0MDE2NzI3?cjc=2kbftg6 0909123864
7 C CĐ NL 21B Hóa học đại cương Vũ Thị Ngọc Mai https://classroom.google.com/c/NDEzOTQ0MDE2OTE2?cjc=c7lagvw 0909123864
8 C CĐ NL 21C Hóa học đại cương Vũ Thị Ngọc Mai https://classroom.google.com/c/NDEzOTQ3ODgzNDEz?cjc=nc2l5mx 0909123864
9 S CĐN KTDN 21A Toán kinh tế - Xác suất thống kê Nguyễn Dương Trí https://classroom.google.com/c/NDE1MTMwMzE4MTEy?cjc=tp4363m 0979076267
10 C CĐN KTDN 21B Toán kinh tế - Xác suất thống kê Nguyễn Dương Trí https://classroom.google.com/c/NDE1MTMwMzE4MTI1?cjc=btjlhr4 0979076267
11 S CĐ CK 21A Toán cao cấp BÙI MINH QUÂN https://classroom.google.com/c/NDAwOTYzOTI0Nzg3?cjc=sgpdxdo 0375796540
12 S CĐ CK 21B Toán cao cấp BÙI MINH QUÂN https://classroom.google.com/c/NDA3NzQwMDc2NTg4?cjc=35fxhru 0375796540
13 C CĐ CK 21C Toán cao cấp BÙI MINH QUÂN https://classroom.google.com/c/NDEzNDA0Mzk5NDk5?cjc=2c6gj6c 0375796540
14 C CĐ CK 21D Toán cao cấp BÙI MINH QUÂN https://classroom.google.com/c/NDA3NzQyNzQ2OTQ2?cjc=5mav2ja 0375796540
15 C CĐ CK 21E Toán cao cấp BÙI MINH QUÂN https://classroom.google.com/c/NDEzNDA0Mzk5NjU0?cjc=olda2uy 0375796540
16 S CĐ ÔTÔ 21A Toán cao cấp BÙI MINH QUÂN https://classroom.google.com/c/NDEzNDA0Mzk5Njk3?cjc=s3nbwq2 0375796540
17 S CĐ ÔTÔ 21B Toán cao cấp BÙI MINH QUÂN https://classroom.google.com/c/NDEzNDA0Mzk5NzIy?cjc=jzv6qbe 0375796540
18 C CĐ ÔTÔ 21C Toán cao cấp BÙI MINH QUÂN https://classroom.google.com/c/NDEzNDA4MTk1Nzgz?cjc=23mqgqp 0375796540
19 C CĐ ÔTÔ 21D Toán cao cấp BÙI MINH QUÂN https://classroom.google.com/c/MzQ2NTE0MTI2NDk4?cjc=bj35kvv 0375796540
20 C CĐ ÔTÔ 21E Toán cao cấp BÙI MINH QUÂN https://classroom.google.com/c/MzQ2NTE0MTI2NTQw?cjc=zed67xy 0375796540
21 S CĐ NL 21A Toán cao cấp BÙI MINH QUÂN https://classroom.google.com/c/MzQ2NTE0MTI2NTgz?cjc=fxzmyu5 0375796540
22 C CĐ NL 21B Toán cao cấp Nguyễn Dương Trí https://classroom.google.com/c/NDE1MTI3MTY0Nzk3?cjc=fcipi3q 0979076267
23 C CĐ NL 21C Toán cao cấp Võ Văn Định https://classroom.google.com/c/NDE1MTI5ODQ3NzI5?cjc=qecd3kb 0908628108
24 S CĐ TH 21A Toán cao cấp Nguyễn Dương Trí https://classroom.google.com/c/NDE1MTMwODc5MTg2?cjc=ok7oce3 0979076267
25 C CĐ TH 21B Toán cao cấp Nguyễn Dương Trí https://classroom.google.com/c/NDE1MTI3MTY0ODU2?cjc=z6o2dkz 0979076267
26 C CĐ TH 21C Toán cao cấp Nguyễn Dương Trí https://classroom.google.com/c/NDE1MDkzNDU4MDAz?cjc=g3vr354 0908628108
27 S CĐ TH 21D Toán cao cấp Nguyễn Dương Trí https://classroom.google.com/c/NDE1MTI3MTY0ODc0?cjc=usaoyeo 0979076267
28 C CĐ TH 21E Toán cao cấp Võ Văn Định https://classroom.google.com/c/NDE1MTIwNzYxNDYz?cjc=bjdmoyr 0908628108
29 S CĐ CĐT 21A Toán cao cấp BÙI MINH QUÂN https://classroom.google.com/c/MzQ2NTE0MTI2NjAy?cjc=b6qx6jy 0375796540
30 C CĐ CĐT 21B Toán cao cấp Đỗ Trần Hoài Phương https://classroom.google.com/c/NDE0NDc0NjMxNjEz?cjc=dwidry5 0989743796
31 S CĐ ĐTTT 21A Toán cao cấp Nguyễn Dương Trí https://classroom.google.com/c/NDE1MTI3MTY0NzQz?cjc=7d4zkiy 0979076267
32 C CĐ ĐTTT 21B Toán cao cấp Đỗ Trần Hoài Phương https://classroom.google.com/c/NDE0NDc5MjYwODc4?cjc=iwum2h7 0989743796
33 S CĐ ĐKTĐ 21A Toán cao cấp Ngô Thị Phương Nga https://classroom.google.com/c/NDA4MDA1NTE5MzA0?cjc=lizhdbq 0908004092
34 C CĐ ĐKTĐ 21B Toán cao cấp Ngô Thị Phương Nga https://classroom.google.com/c/NDA4MDA4MjM1NzU4?cjc=r2mqq4c 0908004092
35 S CĐ ĐĐT 21A Toán cao cấp Tống Minh Hải https://classroom.google.com/c/NDEzNDU4ODUwMDcy?cjc=ys2k6dq 0908650365
36 S CĐ ĐĐT 21B Toán cao cấp Tống Minh Hải https://classroom.google.com/c/MzQ2NTIyMTc3MDA5?cjc=bgrygji 0908650365
37 C CĐ ĐĐT 21C Toán cao cấp Tống Minh Hải https://classroom.google.com/c/NDEzNDU4ODUwMDcy?cjc=ys2k6dq 0908650365
38 C CĐ ĐĐT 21D Toán cao cấp Tống Minh Hải https://classroom.google.com/c/MzQ2NTIzNTA4NzM3?cjc=tmjxsxa 0908650365
39 C CĐ ĐĐT 21E Toán cao cấp Tống Minh Hải https://classroom.google.com/c/NDEzNDYyOTMwODE4?cjc=6vam6eb 0908650365'0
40 S CĐ ĐĐT 21F Toán cao cấp Tống Minh Hải https://classroom.google.com/c/NDEzNDYyOTMwODQ1?cjc=bpmcdsf 0908650365
41 S CĐ ĐĐT 21G Toán cao cấp Nguyển Dương Trí https://classroom.google.com/c/NDE1MTI3MTY0Njkw?cjc=wgyspay 0979076267
42 S CĐ CK 21A Vật lý đại cương Ngô Văn Thiện https://classroom.google.com/c/NDE0Mzg3OTY4NjIy?cjc=idcl6so 0938301161
43 S CĐ CK 21B Vật lý đại cương Ngô Văn Thiện https://classroom.google.com/c/NDE0Mzg3OTY4Njgz?cjc=g3bzgwv 0938301161
44 C CĐ CK 21C Vật lý đại cương Lưu Gia Thiện https://classroom.google.com/c/NDE1MTkyNzA5NDI4 0902563045
45 C CĐ CK 21D Vật lý đại cương Lưu Gia Thiện https://classroom.google.com/c/NDE1MTkyNzA5NDM3 0902563045
46 C CĐ CK 21E Vật lý đại cương Lưu Gia Thiện https://classroom.google.com/c/NDE1MTkyNzA5NDUz 0902563045
47 S CĐ NL 21A Vật lý đại cương NGUYỄN HỒNG GIANG https://classroom.google.com/c/MzQ2NDMwNzgxNjMx?cjc=mlolaj6 0866482545
48 C CĐ NL 21B Vật lý đại cương Lưu Gia Thiện https://classroom.google.com/c/NDE1MTkyOTc0MzMz 0902563045
49 C CĐ NL 21C Vật lý đại cương Lưu Gia Thiện https://classroom.google.com/c/NDE1MTkyOTc0Mzkx 0902563046
50 S CĐ CĐT 21A Vật lý đại cương Ngô Văn Thiện https://classroom.google.com/c/NDE0NDA1MDMxNTM1?cjc=4qxrvuj 0938301161
51 C CĐ CĐT 21B Vật lý đại cương NGUYỄN HỒNG GIANG https://classroom.google.com/c/NDA3NDgyOTk1ODM1?cjc=fay3vy2 866482545'0
52 S CĐ ĐTTT 21A Vật lý đại cương NGUYỄN HỒNG GIANG https://classroom.google.com/c/NDA3NDc3OTcyNjQ4?cjc=74tu4ovv 0866482545
53 C CĐ ĐTTT 21B Vật lý đại cương NGUYỄN HỒNG GIANG https://classroom.google.com/c/NDA3NDg3NDg3MzA0?cjc=nkcxvsc 0866482545
54 S CĐ ĐKTĐ 21A Vật lý đại cương Ngô Văn Thiện https://classroom.google.com/c/NDE0NDA1MDMxNTY1?cjc=c4xrxdh 0938301161
55 C CĐ ĐKTĐ 21B Vật lý đại cương NGUYỄN HỒNG GIANG https://classroom.google.com/c/NDA3NDgyOTk1Nzk5?cjc=mrtjrql 0866482545
56 S CĐ ÔTÔ 21A Pháp luật Trần Kiều Nhi https://classroom.google.com/c/NDEwOTU0NjI1NjQ4?cjc=fayzjyg 0968054923
57 S CĐ ÔTÔ 21B Pháp luật Trần Kiều Nhi https://classroom.google.com/c/NDEwOTU0NjI1NzUy?cjc=3srgryd 0968054923
58 C CĐ ÔTÔ 21C Pháp luật Trần Xuân Thiên An https://classroom.google.com/c/NDA1NzU3NDA5NDQy?cjc=xqnxrxp 0985889483
59 C CĐ ÔTÔ 21D Pháp luật Trần Xuân Thiên An https://classroom.google.com/c/NDA1NzU3NTAzNjQ4?cjc=incgzd6
 
0985889483
60 C CĐ ÔTÔ 21E Pháp luật Phạm Văn Sơn https://classroom.google.com/c/NDExMDk2ODQ3MDMw?cjc=vvcxgoq 0941464717
61 S CĐ TH 21A Pháp luật Trần Xuân Thiên An https://classroom.google.com/c/NDA1NzU3NTAzODQx?cjc=nngebri 0985889483
62 C CĐ TH 21B Pháp luật Phạm Đình Huấn https://classroom.google.com/c/NDA3NDk1MDQxMTEy?cjc=r5bhsjk 0364010182
63 C CĐ TH 21C Pháp luật Phạm Văn Sơn https://classroom.google.com/c/NDEzNjA2NTQ4NDg5?cjc=7ubbtn7 0941464717
64 S CĐ TH 21D Pháp luật Phạm Văn Sơn https://classroom.google.com/c/NDExMDk4MDYyODgy?cjc=otogsai 941464717'0
65 C CĐ TH 21E Pháp luật Phạm Văn Sơn https://classroom.google.com/c/NDEzNjMzNzk4ODUy?cjc=ywbjwl2 0941464717
66 S CĐ CĐT 21A Pháp luật Đào Thị Nguyệt https://classroom.google.com/c/NDExMDA4NDY2MTQ1?cjc=txkwg36 0903160385
67 C CĐ CĐT 21B Pháp luật Trịnh Tuấn Anh https://classroom.google.com/c/NDEwNDMzMDQ4OTIx?cjc=kfxtmly 0987723494
68 S CĐ ĐTTT 21A Pháp luật Phạm Đình Huấn https://classroom.google.com/c/NDAzMjYwNjU2OTE2?cjc=5h7c6f2 0364010182
69 C CĐ ĐTTT 21B Pháp luật Trịnh Tuấn Anh https://classroom.google.com/c/NDEwNDMzMDQ5MTU3?cjc=3pu7gif 0987723494
70 S CĐN CGKL 21A Pháp luật Lê Thị Hồng Liễu https://classroom.google.com/c/NDA5ODkzNTI2ODYx?cjc=7ghwyhk 0909 238 289
71 C CĐN CGKL 21B Pháp luật Nguyễn Xuân Thể https://classroom.google.com/c/NDA3NTE0OTM3MTMz?cjc=frfhtpg 0977605355
72 S CĐN KTML 21A Pháp luật Võ Văn Nhân https://classroom.google.com/c/NDA5ODY3NzA1Mzkx?cjc=m4yzhag 0989601399
73 S CĐN KTML 21B Pháp luật Võ Văn Nhân https://classroom.google.com/c/NDA3NTQ2NjAzNzk4?cjc=5rm6mbh 0989601399
74 C CĐN KTML 21C Pháp luật Nguyễn Xuân Thể https://classroom.google.com/c/NDEwODk4NDQxNDY0?cjc=7wj4bae 0977605355
75 S CĐN ÔTÔ 21A Pháp luật Phạm Duy Ngọc https://classroom.google.com/c/NDExMDE0MDMwNTgx?cjc=a5qyqsz 0909886164
76 S CĐN ÔTÔ 21B Pháp luật Phạm Duy Ngọc https://classroom.google.com/c/NDExMDIxMTc5MTM5?cjc=4izbirb 909886164
77 C CĐN ÔTÔ 21C Pháp luật Võ Văn Nhân https://classroom.google.com/c/NDA3NTQ2NjAzOTU4?cjc=7kjwmz4 0989601399
78 C CĐN ÔTÔ 21D Pháp luật Lê Thị Hồng Liễu https://classroom.google.com/c/NDA5ODk2NzYwNTMx?cjc=ltxhvxk 0909 238 289
79 S CĐN ĐCN 21A Pháp luật Lê Thị Hồng Liễu https://classroom.google.com/c/NDA5ODk2Njc5ODc1?cjc=zhc7zkx 0909 238 289
80 S CĐN ĐCN 21B Pháp luật Hồ Trần Bảo Trâm https://classroom.google.com/c/NDEwOTcwMjM0NjM2?cjc=2o45h7t 0398467925
81 C CĐN ĐCN 21C Pháp luật Võ Thị Hạnh Thu https://classroom.google.com/c/NDA5ODg5Mzg3NTQz?cjc=pyz7drn 0989949826
82 C CĐN ĐCN 21D Pháp luật Võ Thị Hạnh Thu https://classroom.google.com/c/NDEwNDI0MjEzMzE5?cjc=jru2hxx 0989949826
83 C CĐN ĐCN 21E Pháp luật Nguyễn Đình Bình https://classroom.google.com/c/NDA5ODg5MDc3ODcy?cjc=dmdjvro 0919484677
84 S CĐN ĐTCN 21A Pháp luật Hồ Trần Bảo Trâm https://classroom.google.com/c/NDEwOTcwMjM0Njc1?cjc=gtthydv 0398467925
85 C CĐN ĐTCN 21B Pháp luật Nguyễn Đình Bình https://classroom.google.com/c/NDA3NTExNjY5NDA1?cjc=pk2n457 0919484677
86 S CĐN QTM 21A Pháp luật Trần Thị Ngọc hết https://classroom.google.com/c/NDE0ODkzMzg5MDYz '0977477515
87 C CĐN QTM 21B Pháp luật Trần Thị Ngọc hết https://classroom.google.com/c/NDE0ODkzMzg5Mzkz '0977477515
88 S CĐN SCMT 21A Pháp luật Trần Thị Ngọc hết https://classroom.google.com/c/NDE0ODkzMzg5Mjk2 '0977477515
89 C CĐN SCMT 21B Pháp luật Trần Thị Ngọc hết https://classroom.google.com/c/NDE0ODk0Nzk2MTMy '0977477515
90 S CĐ CK 21A Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Thanh Hoa https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE4Mzg3MzY4?cjc=fv5atf4 0932636781
91 S CĐ CK 21B Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE5NjYxNzUz?cjc=jxfdjbi 0939802800
92 C CĐ CK 21C Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE5NjYxODEw?cjc=za5ngyw 0396819321
93 C CĐ CK 21D Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Thanh Hoa https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE5NjYxODU0?cjc=hsc563p 0932636781
94 C CĐ CK 21E Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE5NjYxOTc5?cjc=m4bm4ud 0396819321
95 S CĐ ÔTÔ 21A Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI3NjkzNDU0?cjc=2ztodv2 0396819321
96 S CĐ ÔTÔ 21B Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI3NjkzNTIx?cjc=btje4fg 0939802800
97 C CĐ ÔTÔ 21C Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI3NjkzNTYy?cjc=m4tisl2 0396819321
98 C CĐ ÔTÔ 21D Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Thanh Hoa https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI3NjkzNTk3?cjc=qeyoeas 0932636781
99 C CĐ ÔTÔ 21E Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI3NjkzNjgx?cjc=7pt46fp 0939802800
100 S CĐ NL 21A Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE5OTQ1Njk4?cjc=bsfbz42 0939802800
101 C CĐ NL 21B Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE5OTQ1NzY1?cjc=qkgc2gf 0396819321
102 C CĐ NL 21C Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Thanh Hoa https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE5OTQ1ODg1?cjc=izp45d4 0932636781
103 S CĐ TH 21A Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE2NDg4NjA1?cjc=np4bwsa 0939802800
104 C CĐ TH 21B Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE2NDg4Njg2?cjc=zjvr3yp 0939802800
105 C CĐ TH 21C Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE4Mzg2OTkz?cjc=746fndp 0396819321
106 S CĐ TH 21D Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE4Mzg3MjA5?cjc=tioh5ej 0396819321
107 C CĐ TH 21E Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE4Mzg3MzQx?cjc=i5izigx 0939802800
108 S CĐ CĐT 21A Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE5ODU5ODYx?cjc=hf4x2vt 0396819321
109 C CĐ CĐT 21B Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE5ODU5OTAz?cjc=nk7a6q4 0939802800
110 S CĐ ĐTTT 21A Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE5ODU5NzMz?cjc=6rfgrpx 0939802800
111 C CĐ ĐTTT 21B Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE5ODU5Nzg4?cjc=xhbpwva 0396819321
112 S CĐ ĐKTĐ 21A Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI3NjkzMzI4?cjc=u46f65q 0939802800
113 C CĐ ĐKTĐ 21B Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI3NjkzMzY3?cjc=porkdnk 0939802800
114 S CĐ ĐĐT 21A Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE5OTQ2MDA2?cjc=aozgmyr 0396819321
115 S CĐ ĐĐT 21B Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE5OTQ2MDYw?cjc=ttqcdin 0396819321
116 C CĐ ĐĐT 21C Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE5OTQ2MTMx?cjc=pawyuwv 0939802800
117 C CĐ ĐĐT 21D Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE5OTQ2MjA4?cjc=ppw3qk7 0396819321
118 C CĐ ĐĐT 21E Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDE5OTQ2MjY2?cjc=d3zkcui 0939802800
119 S CĐ ĐĐT 21F Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI0MTY2MTc0?cjc=imbv65u 0396819321
120 S CĐ ĐĐT 21G Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI0MTY2MjA4?cjc=wu2c75w 0939802800
121 S CĐ KTDN 21A Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Thanh Hoa https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI3NjkzNzI4?cjc=bi6qnk6 0932636781
122 C CĐ KTDN 21B Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Thanh Hoa https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI4NjE5NDEy?cjc=w3cwxb7 0932636781
123 S CĐN CGKL 21A Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI4NjE5ODgz?cjc=2xmid6j 0939802800
124 C CĐN CGKL 21B Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI4NjE5OTM0?cjc=7pqmbfo 0939802800
125 S CĐN SCCK 21 Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDM0NDg5OTky?cjc=yrw6fqa 0396819321
126 C CĐN HÀN 21 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Thanh Hoa https://classroom.google.com/c/Mzk2MDM1NTg3MTE2?cjc=icuzj6m 0932636781
127 S CĐN KTML 21A Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDMwNjAyNTEz?cjc=c3fz5mk 0939802800
128 S CĐN KTML 21B Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDM0NDg5ODQ3?cjc=zhqb6om 0396819321
129 C CĐN KTML 21C Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDM1NTg3MDA0?cjc=mx6ouio 0396819321
130 S CĐN ÔTÔ 21A Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDMwNjAxOTQ0?cjc=kj4ya6y 0396819321
131 S CĐN ÔTÔ 21B Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDMwNjAxOTcz?cjc=hw76uoy 0939802800
132 C CĐN ÔTÔ 21C Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDMwNjAyMDM4?cjc=wwnxtes 0396819321
133 C CĐN ÔTÔ 21D Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDMwNjAyMTEz?cjc=hy5ssel 0396819321
134 S CĐN ĐCN 21A Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI4NjE5NTU0?cjc=ekkhb5z 0939802800
135 S CĐN ĐCN 21B Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI4NjE5NjE2?cjc=r666q7i 0396819321
136 C CĐN ĐCN 21C Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI4NjE5NjY1?cjc=qgpc2mx 0939802800
137 C CĐN ĐCN 21D Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI4NjE5NzA5?cjc=iox4kg3 0396819321
138 C CĐN ĐCN 21E Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI4NjE5Nzky?cjc=7zrdiby 0939802800
139 S CĐN ĐTCN 21A Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDMwNjAyMTQ2?cjc=2bhvwlo 0396819321
140 C CĐN ĐTCN 21B Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDMwNjAyMTg3?cjc=sgydv6e 0939802800
141 S CĐN QTM 21A Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDMwNjAyMzc2?cjc=45oxpum 0939802800
142 C CĐN QTM 21B Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDMwNjAyNDQ4?cjc=xig4q2x 0396819321
143 S CĐN SCMT 21A Giáo dục thể chất 1 Võ Văn Thành Tâm https://classroom.google.com/c/Mzk2MDMwNjAyMjY5?cjc=jlq7pik 0396819321
144 C CĐN SCMT 21B Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Mai Đỉnh https://classroom.google.com/c/Mzk2MDMwNjAyMzA3?cjc=qpv7rzw 0939802800