Mã lớp Google Classroom - Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022 các môn chính trị, pháp luật, anh văn khóa 2019, 2020


SV ĐĂNG NHẬP VÀO LỚP

STT BUỔI LỚP MÔN HỌC ĐƯỜNG LINK LỚP GOOGLE CLASSROOM SỐ ĐT CỦA GV
1 S CĐ ĐĐT 19ĐA Pháp luật https://classroom.google.com/c/Mzk1ODc5MjM3OTY3?cjc=s57ixye 0903160385
2 S CĐ ĐĐT 19ĐB Pháp luật https://classroom.google.com/c/Mzk1ODgxMjE0ODEw?cjc=fpjsffr 0903160385
3 C CĐ ĐĐT 19ĐC Pháp luật https://classroom.google.com/c/Mzk1ODgxNTE0NTg3?cjc=b5ic6mn 0903160385
4 C CĐ ĐĐT 19ĐD Pháp luật https://classroom.google.com/c/Mzk1ODgxNTE0OTMw?cjc=ev3spsv 0903160385
5 C CĐ ĐĐT 19ĐTE Pháp luật https://classroom.google.com/c/Mzk1ODgxNTI3NTQ1?cjc=62ft5wb 0903160385
6 C CĐ ĐĐT 19ĐTF Pháp luật https://classroom.google.com/c/Mzk1ODgxMjE1MDU3?cjc=onqknet 0903160385
7 S CĐ ĐĐT 19ĐTG Pháp luật https://classroom.google.com/c/Mzk1ODgxNTE0NTMx?cjc=ffxhanc 0903160385
8 S CĐN HÀN 20 Pháp luật https://classroom.google.com/c/Mzk1ODgxNDcyNzY1?cjc=it4kbd4 0903160385
9 S CĐ CK 20A Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk1NTUxMDI1NjE4?cjc=wvyxfyt 096666 2252
10 S CĐ CK 20B Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk1NTU1NTI5MDUx?cjc=sturc2q 096666 2252
11 C CĐ CK 20C Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk1NTYzNTM3ODI5?cjc=2ayxicj 096666 2252
12 C CĐ CK 20D Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk1NTY0MDIzMjcw?cjc=6fok2eq 096666 2252
13 S CĐ CK 20E Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/MzQ0ODg3MjczODUz?cjc=xst5gxe 0983934945
14 S CĐ ÔTÔ 20A Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk4NDAxMjU1Nzk1?cjc=bimjrt3 0908627099
15 S CĐ ÔTÔ 20B Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk4NDA0MzQxMjUy?cjc=5ulkgd2 0908627099
16 C CĐ ÔTÔ 20C Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk4NDA0MzQxMzE1?cjc=4f6mae5 0908627099
17 C CĐ ÔTÔ 20D Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk4NDA0MzQzNTUx?cjc=eph7daa 0908627099
18 C CĐ ÔTÔ 20E Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/MzkxNzQ2NDk3NTc5?cjc=rbubapj 096666 2252
19 S CĐ NL 20A Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/MzQ0ODg3MzQyOTA1?cjc=qsonjsu 0983934945
20 C CĐ NL 20B Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/MzQ0ODg3MzQ0MDUw?cjc=f2k67ks 0983934945
21 C CĐ NL 20C Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk4NzU0NDc1MTM5?cjc=c6rywuq 0983934945
22 S CĐ NL 20D Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/MzQ0ODg3MzQ0MjIw?cjc=s5nqdzm 0983934945
23 S CĐ TH 20A Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/MzQ0ODg4MDQ0ODc2?cjc=ducmeia 0983934945
24 C CĐ TH 20B Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/MzQ0ODg4MDQ0OTQ0?cjc=elcijcm 0983934945
25 C CĐ TH 20C Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/MzkxNjc1MDIwNDA0?cjc=xur4tsp 0983934945
26 S CĐ TH 20D Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk4NzU3MzcwODAy?cjc=imknmfw 0983934945
27 C CĐ TH 20E Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk4NzU3MzcwODU0?cjc=fkrs2kz 0983934945
28 S CĐ TH 20F Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk4NzU3MzcwOTA2?cjc=czgpofe 0983934945
29 S CĐ CĐT 20A Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk1MTYxMDY2NzU1?cjc=l5jx6kt 0364010182
30 C CĐ CĐT 20B Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk1MTYwNTU3ODk0?cjc=2rv52tc 0364010182
31 S CĐ ĐTTT 20A Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk1NTY0ODIzNDg1?cjc=dfsnon7 096666 2252
32 C CĐ ĐTTT 20B Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk1NTc1OTM2MjMw?cjc=kpd57n4 096666 2252
33 S CĐ ĐKTĐ 20A Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk1NDU4MjExODY0?cjc=mt5sx5o 0888188494
34 C CĐ ĐKTĐ 20B Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk1NTcwMDk5OTgw?cjc=o564l6u 0964010259
35 S CĐ ĐĐT 20A Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/MzkwODIzMjgwODIw?cjc=eopvhf3 0364010182
36 S CĐ ĐĐT 20B Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk1NDMzMTc1NzEx?cjc=pqxbjfn 0364010182
37 C CĐ ĐĐT 20C Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk1MTY5MTgwMjU0?cjc=teqo7eb 0364010182
38 C CĐ ĐĐT 20D Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk1MTcxMTc5MDA4?cjc=2maiipu 0364010182
39 C CĐ ĐĐT 20E Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk4NDA0MzQzNjYx?cjc=uqhy5tz 0908627099
40 S CĐ ĐĐT 20F Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk4NDA0MzQzNzA0?cjc=ynwaj6v 0908627099
41 S CĐ ĐĐT 20G Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk4NDA0MzQzNzM3?cjc=y4ji7iv 0908627099
42 C CĐ ĐĐT 20H Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk4NDA0MzQzODUz?cjc=nq2xa6u 0908627099
43 S CĐN CGKL 20A Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk4NzU3MzcwOTY4?cjc=mwdjc7t 0983934945
44 C CĐN CGKL 20B Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/MzQ0ODg4MDg1OTM5?cjc=wqbbi56 0983934945
45 S CĐN SCCK 20 Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk1NDU4MjExODkw?cjc=kgfl2wm 0888188494
46 S CĐN ÔTÔ 20A Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk1NDU4MjExNzk0?cjc=qcxibwy 0888188494
47 S CĐN ÔTÔ 20B Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk1NTcwMDk5MzUy?cjc=55u7ygd 0964010259
48 C CĐN ÔTÔ 20C Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/MzkxNzA3MTg1NTI4?cjc=xixctox 0933717289
49 C CĐN ÔTÔ 20D Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk1NTcwMDk5Nzc3?cjc=qjtxah4 0964010259
50 S CĐN ĐTCN 20A Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/MzkwODIwNjY0NTMz?cjc=sze2yje 0364010182
51 C CĐN ĐTCN 20B Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk1NDM3NDMwODg3?cjc=efv2q2n 0364010182
52 S CĐN QTM 20A Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/MzQ0ODg4MDg1OTY3?cjc=m4mlou7 0983934945
53 C CĐN QTM 20B Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/MzQ0ODg4MDg2MDAx?cjc=pkal7o2 0983934945
54 S CĐN SCMT 20A Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk4NDA5NTYyMzA2?cjc=befucac 0908627099
55 C CĐN SCMT 20B Chính trị 1 https://classroom.google.com/c/Mzk4NDA5NTYyMzU5?cjc=kqfztxm 0908627099
56 S CĐ KT 20 Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/Mzk4NDA5NTYyMzg1?cjc=won2ldw 0908627099
57 S CĐN HÀN 20 Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/Mzk1NDgyNTI4MDc2?cjc=w4uqixk 0938422925
58 S CĐN KTML 20A Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/Mzk4NzkxNTEzMjY2 0383257441
59 S CĐN KTML 20B Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/MzkxNjkzMzY4MTI0 0383257441
60 C CĐN KTML 20C Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/MzkxNzAxMzM1MTEw 0383257441
61 C CĐN KTDN 20 Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/Mzk4NDA5NTYyNDE2?cjc=wa3skxc 0908627099
62 S CĐ CK 20A Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzkxMzc5MDY1NDI5?cjc=tzvgxkf 0346880858
63 S CĐ CK 20B Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzkxNzAwOTAyMTky?cjc=l4spatl 0346880858
64 C CĐ CK 20C Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzkxNzUwMTcwMTI2?cjc=nnboa6y 0346880858
65 C CĐ CK 20D Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk1OTg1NjEwNjQ1?cjc=dffan4q 0765644613
66 S CĐ CK 20E Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk1OTg3ODE3MjU1?cjc=lfbpbf5 0765644613
67 S CĐ ÔTÔ 20A Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk2MDIxNjAyOTUx?cjc=rnsrtl3 0903636226
68 S CĐ ÔTÔ 20B Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI0Nzc2ODgw?cjc=b2u6hcu 0903636226
69 C CĐ ÔTÔ 20C Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI1Mzg5MzQ4?cjc=6qb57ke 0903636226
70 C CĐ ÔTÔ 20D Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk1OTkxNDkyNjgw?cjc=xzg77vc 0765644613
71 C CĐ ÔTÔ 20E Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk1OTkxNTA0NTk0?cjc=kgtir67 0765644613
72 S CĐ NL 20A Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk5MDMxOTU3NTE1?cjc=dnm37hj 0908734536
73 C CĐ NL 20B Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk5MDMxOTU3OTQw?cjc=bq2rqc3 0908734536
74 C CĐ NL 20C Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzQ0OTM2MzQ1MTYz?cjc=cs3qque 0908734536
75 S CĐ NL 20D Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzQ0OTM3MDM1MDU3?cjc=pc77azp 0908734536
76 S CĐ TH 20A Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzQ0NzUzMjc1NTUw?cjc=zgze53d 0972995847
77 C CĐ TH 20B Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk1ODI2NDQ1Njg3?cjc=gmuuzcu 0909969363
78 C CĐ TH 20C Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk1ODU2ODA1Njg1?cjc=aft4adx 0972995847
79 S CĐ TH 20D Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzkxMTI2NzY3NDY1?cjc=eszrseg 0972995847
80 C CĐ TH 20E Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzkxMTI2NzY3NTY3?cjc=7t3cr6f 0972995847
81 S CĐ TH 20F Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzkxMTI2NzY3NjM3?cjc=xphze7g 0972995847
82 S CĐ CĐT 20A Anh văn A3 Không có trong HK1  
83 C CĐ CĐT 20B Anh văn A3 Không có trong HK1  
84 S CĐ ĐTTT 20A Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk1OTkxNTA0OTk3?cjc=pc4kb77 0765644613
85 C CĐ ĐTTT 20B Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzkxNzU0MTUxNDc1?cjc=izhm4og 0346880858
86 S CĐ ĐKTĐ 20A Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzkxODA4ODIxMDg3?cjc=p4tiow5 0908734536
87 C CĐ ĐKTĐ 20B Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk4OTAxMDcyMzcw?cjc=n7axyxc 0346880858
88 S CĐ KT 20 Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzQ0OTM1NTA3NTk2?cjc=7pv6vmj 0908734536
89 S CĐ ĐĐT 20A Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzkxNjY5MzYwNzMy?cjc=hu66smq 0833328953
90 S CĐ ĐĐT 20B Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk1OTA2OTkxMjAx?cjc=sf5hbdi 0768686307
91 C CĐ ĐĐT 20C Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk1OTA2OTkxMzY5?cjc=ll4f54b 0768686307
92 C CĐ ĐĐT 20D Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI1Mzg4Njk3?cjc=5yy22vx 0903636226
93 C CĐ ĐĐT 20E Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI1Mzg4OTQ1?cjc=4vccupx 0903636226
94 S CĐ ĐĐT 20F Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk2MDI0Nzc3MzEw?cjc=dvcerck 0903636226
95 S CĐ ĐĐT 20G Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk1ODgwNDU1NTI1?cjc=yjivalh 0925569941
96 C CĐ ĐĐT 20H Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk1ODgzODYyNDMy?cjc=apexpjf 0925569941
97 S CĐN CGKL 20A Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzkxNjY5MzYwNzcx?cjc=tvoyr6v 0833328953
98 C CĐN CGKL 20B Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk1ODgwNDU1Nzcw?cjc=lv64d2q 0925569941
99 S CĐN SCCK 20 Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzkxNjY5NDE5MDE1?cjc=y25hktr 0833328953
100 S CĐN HÀN 20 Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk1OTA3OTEyMzk4?cjc=4rl7io2 0768686307
101 S CĐN KTML 20A Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzkxMTQ3NzAwMjUz?cjc=bfbedgy 0925569941
102 S CĐN KTML 20B Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk4ODc3ODAwOTky?cjc=isy4oxq 0913844085
103 C CĐN KTML 20C Anh văn A3  https://classroom.google.com/c/Mzk1OTA2OTkxNDU3?cjc=l33a6gt 0768686307
104 S CĐN ÔTÔ 20A Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk4ODc3OTQ3MzA3?cjc=l3nriuc 0913844085
105 S CĐN ÔTÔ 20B Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk1ODI2NDk2MjQx?cjc=wh2xe2t 0909969363
106 C CĐN ÔTÔ 20C Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk4ODc3OTQ3MzQz?cjc=xt2zp2e 0913844085
107 C CĐN ÔTÔ 20D Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk4ODc3OTQ3Mzg0?cjc=s3ja3uu 0913844085
108 S CĐN ĐCN 20A Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk4ODk5MTAwMTAy?cjc=dppa6q4 0705250056
109 S CĐN ĐCN 20B Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzkxODQzMjY5Mjg5?cjc=twzz7kz 0901537618
110 C CĐN ĐCN 20C Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk4ODkzMzYwNzEx?cjc=e2n7fe7 0705250056
111 C CĐN ĐCN 20D Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk4ODkzMzYwNjk4?cjc=htglulh 0705250056
112 S CĐN ĐTCN 20A Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzkxODQ0NzU2ODc2?cjc=fnkjava 0901537618
113 C CĐN ĐTCN 20B Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk4ODkzMzYwNzMx?cjc=lg52fp7 0705250056
114 S CĐN QTM 20A Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk1ODI2NDk2NDUy?cjc=rscrtdf 0909969363
115 C CĐN QTM 20B Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzkxODQ3NTIxMTY4?cjc=y2ktgtw 0901537618
116 S CĐN SCMT 20A Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/Mzk4ODc3OTQ4NDA0?cjc=rgy5xri 0913844085
117 C CĐN SCMT 20B Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzkxODQ5NzM5MzY0?cjc=c4who7g 0901537618
118 C CĐN KTDN 20 Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/MzkxNjY5NDE5MDY2?cjc=ae3b3bf 0833328953