Lịch học kỳ phụ môn Anh văn A3 - Thứ 7 tiết 7,8,9 và Chủ nhật tiết 7,8,9