Đường link lớp Google classroom - Tiếng anh 3 - Khóa 2021

TT LỚP MÔN HỌC LINK GOOGLE CLASSROOM HỌ VÀ TÊN GV GIẢNG DẠY ĐIỆN THOẠI
1 CĐ CK 21A Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NDk4MjIyNzc3NDk4?cjc=rbjk7lm Trần Phương Thu Hương 0765644613
2 CĐ CK 21B Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ1MTUxOTMzMzE4?cjc=cqeyw3m Trần Phương Thu Hương 0765644613
3 CĐ CK 21C Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ1MTUyMzcxNjcz?cjc=rw4lsu4 Trần Phương Thu Hương 0765644613
4 CĐ CK 21D Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTM5NTQ1NDg5Njg2?cjc=c36gbhd Nguyễn Ngọc Bích 0346880858
5 CĐ CK 21E Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NDk4MjIyMDQ1MTEy?cjc=4oxy6e4 Nguyễn Ngọc Bích 0346880858
6 CĐ ÔTÔ 21A Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NDk4MjI0NDU0OTA0?cjc=f5fkwpz Trần Phương Thu Hương 0765644613
7 CĐ ÔTÔ 21B Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NDk3NjMxNDYyNTky?cjc=q2dcl3o Đặng Văn Khương 0909969363
8 CĐ ÔTÔ 21C Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NDk4MjI0MzM0MTQy?cjc=qjjrnxr Trần Phương Thu Hương 0765644613
9 CĐ ÔTÔ 21D Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ1MTU3MTk0MjAw?cjc=jzhqexh Trần Phương Thu Hương 0765644613
10 CĐ ÔTÔ 21E Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTM4OTE5NzA2OTg4?cjc=vdmoa3w Đặng Văn Khương 0909969363
11 CĐ TH 21A Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTM4OTE5NzM2NjIy?cjc=nrnzi5u Đặng Văn Khương 0909969363
12 CĐ TH 21B Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NDk4MTQ0NTIzMTE5?cjc=lcnfw6u Đoàn Quỳnh Như 0972995847
13 CĐ TH 21C Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ0ODkxMzUxNTU3?cjc=wpgyjhw Đoàn Quỳnh Như 0972995847
14 CĐ TH 21D Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ0ODkxMjc4Mjg3?cjc=jdbw42a Đoàn Quỳnh Như 0972995847
15 CĐ TH 21E Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ0ODkxNzYyMTEx?cjc=74z277h Đoàn Quỳnh Như 0972995847
16 CĐ ĐTTT 21A Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTI3MDAxMjY1NDg5?cjc=lwgyst7 Nguyễn Ngọc Bích 0346880858
17 CĐ ĐTTT 21B Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ1MTUwMDQ2ODcw?cjc=amnn4dh Nguyễn Ngọc Bích 0346880858
18 CĐ ĐKTĐ 21A Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTI3MDAxNzYwNDIz?cjc=3xnegag Nguyễn Ngọc Bích 0346880858
19 CĐ ĐKTĐ 21B Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NDk4Mjc4NzM5MDQ1?cjc=plnkvkt Nguyễn Hữu Vân 0818844536
20 CĐ ĐĐT 21A Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ1MTUxMDc1MTg3?cjc=ugzkwgd Nguyễn Ngọc Bích 0346880858
21 CĐ ĐĐT 21B Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ1MTU0OTg4ODA1?cjc=qbwechb Nhâm Chí Bửu 0903636226
22 CĐ ĐĐT 21C Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ1MTU2ODMwMjg2?cjc=x6wfg4n Nhâm Chí Bửu 0903636226
23 CĐ ĐĐT 21D Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NDk4MjI0NTM4MTIz?cjc=ec7hvmd Nhâm Chí Bửu 0903636226
24 CĐ ĐĐT 21E Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NDk3NjMxMjEyNzI3?cjc=nrljyzt Đặng Văn Khương 0909969363
25 CĐ ĐĐT 21F Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ1MTU3MzE3NjYx?cjc=xsp7ozu Nhâm Chí Bửu 0903636226
26 CĐ ĐĐT 21G Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTI3MDYwMzAzMjM5?cjc=5bz4tsb Nguyễn Hữu Vân 0818844536
27 CĐ KTDN 21A Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTI3MDYwNDcyODY3?cjc=eto5iip Nguyễn Hữu Vân 0818844536
28 CĐ KTDN 21B Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ1MzE0NTkyMDE4?cjc=ubjlbr6 Nguyễn Hữu Vân 0818844536
29 CĐN CGKL 21A Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ1NTUyNTYxMzY1?cjc=hb2tklr Phạm Trần Hồng Hoanh 0925569941
30 CĐN CGKL 21B Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ1NTU0MjM2ODE1?cjc=wgoqtmi Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 0833328953
31 CĐN SCCK 21 Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ1NTU0MTMzNjg4?cjc=2kon5qz Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 0833328953
32 CĐN HÀN 21 Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ1NTUwODEwNjg2?cjc=6ltvgi2 Phạm Ky Bona 0705250056
33 CĐN KTML 21A Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ1NTUyNjcxNTIy?cjc=fsoy7rf Phạm Trần Hồng Hoanh 0925569941
34 CĐN KTML 21B Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NDk4MzU0NjEyMjc0?cjc=mfhez46 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 0833328953
35 CĐN KTML 21C Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ1NTUxMjk3NzA4?cjc=fx34sqs Phạm Ky Bona 0705250056
36 CĐN ĐTCN 21A Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ1NTUzMjA4Mzk1?cjc=4ygkd2l Phạm Trần Hồng Hoanh 0925569941
37 CĐN ĐTCN 21B Tiếng anh 3 https://classroom.google.com/c/NTQ1NTUyMDM3NDEz?cjc=wa4vmjo Phạm Ky Bona 0705250056