Đường link lớp Google classroom - Chính trị - Pháp luật Khóa 2020, 2021, 2022

TT LỚP MÔN HỌC LINK GOOGLE CLASSROOM HỌ VÀ TÊN GV GIẢNG DẠY ĐIỆN THOẠI
1 CĐ CK 21A Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk3OTA1NTQ3NTA1?cjc=3ojgicl Nguyễn Văn Cương 0983934945
2 CĐ CK 21B Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0NjkwOTY2MzIy?cjc=asudp3t Cao Văn Dương 0966662252
3 CĐ CK 21C Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0MDM5OTA0MDgw?cjc=hyolzlt Nguyễn Văn Cương 0983934945
4 CĐ CK 21D Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk3OTA1NTM3ODEy?cjc=y475pag Nguyễn Văn Cương 0983934945
5 CĐ CK 21E Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0OTQzNTEwMzE5?cjc=fmjyxpf Hà Việt Cường 0918551533
6 CĐ ÔTÔ 21A Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk3OTA1NDU5MzAz?cjc=jlsn3m5 Nguyễn Văn Cương 0983934945
7 CĐ ÔTÔ 21B Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0NTE3OTYzNjg5?cjc=ui2uyda Đặng Đôn Lai 0908627099
8 CĐ ÔTÔ 21C Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk4MTYwOTQ5NjYw?cjc=j24gxit Hà Việt Cường 0918551533
9 CĐ ÔTÔ 21D Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ1NDU4MzE3MjMz?cjc=qnba562 Nguyễn Công Hói 0968178786
10 CĐ ÔTÔ 21E Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk4MTY1MDQxODcw?cjc=kifigcv Hà Việt Cường 0918551533
11 CĐ NL 21A Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk4MDQzNDk0NzEy?cjc=mrva67u Phạm Đình Huấn 0364010182
12 CĐ NL 21B Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk3OTA1NjUxOTcz?cjc=jzfko3k Nguyễn Văn Cương 0983934945
13 CĐ NL 21C Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0NzQ0OTk4OTg2?cjc=6kdoxjp Đoàn Thị Huế 0982795229
14 CĐ TH 21A Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk4MDQyODE4MDQ2?cjc=55wxtvd Đặng Đôn Lai 0908627099
15 CĐ TH 21B Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTI2Njg3MDExMzI5?cjc=znou23g Nguyễn Văn Cương 0983934945
16 CĐ TH 21C Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0NTIxMTgyMTY1?cjc=guugcoe Phạm Đình Huấn 0364010182
17 CĐ TH 21D Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk4MDQyNzUxNTI0?cjc=fnsv7vh Đặng Đôn Lai 0908627099
18 CĐ TH 21E Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk3OTA1MDg4MjIw?cjc=m42hsbc Nguyễn Văn Cương 0983934945
19 CĐ CĐT 21A Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk3OTA1MDk1OTM3?cjc=qfykg2a Nguyễn Văn Cương 0983934945
20 CĐ CĐT 21B Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk3OTA1MjY1MTg3?cjc=qnswzwq Nguyễn Văn Cương 0983934945
21 CĐ ĐTTT 21A Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0MDM5MTEwMzk1?cjc=o4l4fwe Nguyễn Văn Cương 0983934945
22 CĐ ĐTTT 21B Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTI3MDYxMDMxODk1?cjc=gyzzqyz Nguyễn Thanh Thùy Trang 0933717289
23 CĐ ĐĐT 21A Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0NTY0MTM5Mjk5?cjc=dvyy2np Phạm Đình Huấn 0364010182
24 CĐ ĐĐT 21B Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0NTU5OTk2NDQy?cjc=btk5u5n Phạm Đình Huấn 0364010182
25 CĐ ĐĐT 21C Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0NjkxNzQ5OTEz?cjc=qskwuw3 Cao Văn Dương 0966662252
26 CĐ ĐĐT 21D Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0MDQwNzI4Njcw?cjc=il6u5vw Nguyễn Văn Cương 0983934945
27 CĐ ĐĐT 21E Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ1NDU1ODc3NDQ3?cjc=6nd6f2f Nguyễn Công Hói 0968178786
28 CĐ ĐĐT 21F Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0NjkwODQzNTcz?cjc=s2qovw7 Cao Văn Dương 0966662252
29 CĐ ĐĐT 21G Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0NzgwMTc0MTEz?cjc=kpty3uy Nguyễn Dương Thanh Nhàn 0868101408
30 CĐN CGKL 21A Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0Njg5OTQzMjUx?cjc=fw2l7gk Cao Văn Dương 0966662252
31 CĐN CGKL 21B Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk4MDQyODQxMzMy?cjc=t3vpj5a Đặng Đôn Lai 0908627099
32 CĐN SCCK 21 Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk3OTA1NTQ3MTE0?cjc=6efi3q5 Nguyễn Văn Cương 0983934945
33 CĐN ÔTÔ 21A Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0NzgyNzcwNzgz?cjc=yql65pb Nguyễn Dương Thanh Nhàn 0868101408
34 CĐN ÔTÔ 21B Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0NzQzMTk1NDY4?cjc=antptoc Trần Thị Hiền 0383257441
35 CĐN ÔTÔ 21C Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk4MTAzNDAyNzE5?cjc=di22frm Trần Thị Hiền 0383257441
36 CĐN ÔTÔ 21D Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0NTYyNTQxNDIz?cjc=jb6npz3 Phạm Đình Huấn 0364010182
37 CĐN ĐCN 21A Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk4MDQyODY3NzQ3?cjc=nl4kj7c Đặng Đôn Lai 0908627099
38 CĐN ĐCN 21B Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0MDM3MjQ3MzA4?cjc=nsin2yk Nguyễn Văn Cương 0983934945
39 CĐN ĐCN 21C Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk4MDkxOTc0MDQz?cjc=zluh5cc Cao Văn Dương 0966662252
40 CĐN ĐCN 21D Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk4MDQyNzQ0NTg1?cjc=qm4kpmp Đặng Đôn Lai 0908627099
41 CĐN ĐCN 21E Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0NzQzMjIyMDM1?cjc=ipxzjxr Trần Thị Hiền 0383257441
42 CĐN ĐTCN 21A Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0NTU5MTIzMTI2?cjc=myeapzj Phạm Đình Huấn 0364010182
43 CĐN ĐTCN 21B Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0NTYwODE2MzQ1?cjc=fkic6s3 Phạm Đình Huấn 0364010182
44 CĐN QTM 21A Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NDk3OTA1MzYwOTAx?cjc=6my5d2c Nguyễn Văn Cương 0983934945
45 CĐN QTM 21B Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ0NTIxMjU5NjUy?cjc=hhonnrz Phạm Đình Huấn 0364010182
46 CĐ KTDN 21A Giáo dục chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NTQ0NTE3ODQ5MDA1?cjc=rjjbd4c Đặng Đôn Lai 0908627099
47 CĐ KTDN 21B Giáo dục chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NTQ0NTE4NDcxODQ0?cjc=kawdl6u Đặng Đôn Lai 0908627099
48 CĐN HÀN 21 Giáo dục chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NTQ0NzQzMjgzMDg2?cjc=wgubmie Trần Thị Hiền 0383257441
49 CĐN KTML 21A Giáo dục chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NTQ0Nzc0OTIxNzQ5?cjc=znx52ns Trần Đình Ánh 0938422925
50 CĐN KTML 21B Giáo dục chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDg5MTkxMTMzNjQ1?cjc=mgapbb4 Hà Việt Cường 0918551533
51 CĐN KTML 21C Giáo dục chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NTQ1MzE2Mzk3ODE3?cjc=2wmam7r Nguyễn Thanh Thùy Trang 0933717289
52 CĐ ĐĐT 20ĐA Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ1MTUwOTY2MDky?cjc=d4csdpv Đào Thị Nguyệt 0903160385
53 CĐ ĐĐT 20ĐB Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ1MTUxMTc5Mzgx?cjc=33p7o2b Đào Thị Nguyệt 0903160385
54 CĐ ĐĐT 20ĐC Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ1MTUxNTk1MTYw?cjc=al6yvxh Đào Thị Nguyệt 0903160385
55 CĐ ĐĐT 20ĐD Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ1MTUwNzI1NzU5?cjc=f6m42r5 Đào Thị Nguyệt 0903160385
56 CĐ ĐĐT 20ĐE Pháp luật https://classroom.google.com/c/NDg5MjI3Njk0MDE1?cjc=t7yyz2t Đào Thị Nguyệt 0903160385
57 CĐ ĐĐT 20ĐTF Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ0NTYzMTEzODU3?cjc=xul5req Phạm Đình Huấn 0364010182
58 CĐ ĐĐT 20ĐTG Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ4MTI4MjMyMjA1?cjc=eazqufy Vũ Minh Phương 0838483579
59 CĐ ĐĐT 20ĐTH Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ1MTUwODE3MTU2?cjc=tukh3o5 Đào Thị Nguyệt 0903160385
60 CĐ ĐKTĐ 21A Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTI3ODI0MzQyMTkx?cjc=lqxvynm Vũ Minh Phương 0838483579
61 CĐ ĐKTĐ 21B Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ1MTUwMDk0NjE4?cjc=p7s6tpq Đào Thị Nguyệt 0903160385
62 CĐN HÀN 21 Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ1MTUwMjY0MzI1?cjc=xfrclm5 Đào Thị Nguyệt 0903160385
63 CĐ ÔTÔ 22A Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ1NzkxNDMyMTAz?cjc=hgdhl26 Hồ Trần Bảo Trâm 0398467925
64 CĐ ÔTÔ 22B Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ1ODgxODIzMDE3?cjc=ykpj3bw Trần Xuân Thiên An 0985889483
65 CĐ ÔTÔ 22C Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ1MTU3NzQyNDcw?cjc=k7lty6m Lê Thị Hồng Liễu 0909238289
66 CĐ ÔTÔ 22D Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ1Nzg5Mjk0NTAy?cjc=i54bdca Nguyễn Thị Phương 0932145806
67 CĐ ÔTÔ 22E Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ1MTUzMDk1ODg3?cjc=6rwjjgw Trần Kiều Nhi 0968054923
68 CĐ TH 22A Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ0NTIwODkwMTQ2?cjc=xtsgj2j Phạm Đình Huấn 0364010182
69 CĐ TH 22B Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTI3MjEzMjgzODIx?cjc=c3gljdm Trần Xuận Thiên An 0985889483
70 CĐ TH 22C Pháp luật https://classroom.google.com/c/NDk4NDM1NTUzMTM0?cjc=n7sx3r2 Hồ Trần Bảo Trâm 0398467925
71 CĐ TH 22D Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ0NTYyMTA1MDU0?cjc=27a6eqr Phạm Đình Huấn 0364010182
72 CĐ TH 22E Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ2NDkwNTEzMDIw?cjc=bb5eeiv Nguyễn Ngọc Hoa Đăng 0974116038
73 CĐ CĐT 22A Pháp luật https://classroom.google.com/c/NDk4NDM1MTg5MjM0?cjc=cwglo25 Hồ Trần Bảo Trâm 0398467925
74 CĐ CĐT 22B Pháp luật https://classroom.google.com/c/NDk4MjIzMTg5NDM1?cjc=enzfxdv Trần Kiều Nhi 0968054923
75 CĐ ĐTTT 22A Pháp luật https://classroom.google.com/c/NDk4NDM1NTg1ODY2?cjc=rkojpfh Hồ Trần Bảo Trâm 0398467925
76 CĐ ĐTTT 22B Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ1NzgzNjg4NzI5?cjc=bsjmfj4 Nguyễn Thị Phương 0932145806
77 CĐN CGKL 22A Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ2NDg5NTQyMTg2?cjc=b7wclh3 Nguyễn Ngọc Hoa Đăng 0974116038
78 CĐN CGKL 22B Pháp luật https://classroom.google.com/c/NDg5Nzk2ODg5ODMw?cjc=epuakm2 Vũ Minh Phương 0838483579
79 CĐN KTML 22A Pháp luật https://classroom.google.com/c/NDk4NDQyMDA4MDc4?cjc=tuxspv5 Nguyễn Đình Bình 0919484677
80 CĐN KTML 22B Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ0OTIyNjE0NDE5?cjc=zhi4egf Nguyễn Phương Thảo 0902703546
81 CĐN KTML 22C Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ4MTI4MzQxNjQ3?cjc=d35wali Vũ Minh Phương 0838483579
82 CĐN ÔTÔ 22A Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ2NDg5OTIxNjkx?cjc=rzb5tk3 Nguyễn Ngọc Hoa Đăng 0974116038
83 CĐN ÔTÔ 22B Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ1ODk0MDUxNDU1?cjc=sd6a47f Nguyễn Đình Bình 0919484677
84 CĐN ÔTÔ 22C Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ0OTIyNTMwMTE0?cjc=luzjonn Nguyễn Phương Thảo 0902703546
85 CĐN ÔTÔ 22D Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTI3MTUyNjEwMTI2?cjc=negvz3p Nguyễn Xuân Thể 0977605355
86 CĐN ÔTÔ 22E Pháp luật https://classroom.google.com/c/NDk4NzMzNjY1MjA3?cjc=3u6yuhi Phạm Văn Sơn 0794920438
87 CĐN ĐCN 22A Pháp luật https://classroom.google.com/c/NDk4NzQ2NzczOTEz?cjc=otvow2w Phạm Văn Sơn 0794920438
88 CĐN ĐCN 22B Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ2OTA4ODA4MTU0?cjc=tubnkdc Phạm Văn Sơn 0794920438
89 CĐN ĐCN 22C Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ1NjU2MDczODU2?cjc=2i6pgtc Nguyễn Xuân Thể 0977605355
90 CĐN ĐCN 22D Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ1MTU3NjM0ODU3?cjc=jflhste Lê Thị Hồng Liễu 0909238289
91 CĐN ĐCN 22E Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ1NjU3Mjg3NjI4?cjc=uu5kbo4 Nguyễn Xuân Thể 0977605355
92 CĐN ĐTCN 22A Pháp luật https://classroom.google.com/c/NDk4MjI0MzAzODM3?cjc=aymatki Lê Thị Hồng Liễu 0909238289
93 CĐN ĐTCN 22B Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ0OTIyNTc4MDkz?cjc=77q6bnz Nguyễn Phương Thảo 0902703546
94 CĐN QTM 22A Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ0NTY1NjU2MTMy?cjc=vfnjefg Phạm Đình Huấn 0364010182
95 CĐN QTM 22B Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ2OTA4NjcyNDI1?cjc=5hn26tc Phạm Văn Sơn 0794920438
96 CĐN SCMT 22 Pháp luật https://classroom.google.com/c/NTQ1MDA0NDcxODg4?cjc=34ke7u7 Phan Thị Diệu Hoa 0988174408
97 CD CDT21S Giáo dục chính trị 1 https://classroom.google.com/c/NTQ2OTA5MzM4NTUz?cjc=ry6ze6h Phạm Văn Sơn 0794920438