Lịch học kỳ phụ môn chính trị - cao đẳng nghề - chính thức