Thi lần 2 môn Xác Suất Thống Kê

SV đăng ký thi lần 2 môn Xác Suất Thống Kê bằng cách vào lớp Google Classroom theo link https://classroom.google.com/c/NDA2MDIyMzgxNTM5?cjc=cvqo5sh Ngày giờ thi: 13h, thứ 7, 23/10/2021.