Thông báo về điểm môn hóa lần 2

Thông báo Điểm thi lần 2 môn hóa sẽ có vào sáng thứ 2 tuần tới.