Điểm HKP Môn VLĐC (Thầy Giang)

Sinh viên có khiếu nại gặp trực tiếp thầy Giang vào sáng thứ 4 (12/12/2018) phòng C5.8

Mọi khiếu nại ngoài thời gian trên không được giải quyết!

Thân!

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 HKP-VLDC.xls 61.952 KB