THÔNG BÁO LỚP KỲ PHỤ MÔN NGUYÊN LÝ CB CỦA CN MÁC - LÊNIN

THÔNG BÁO

LỚP KỲ PHỤ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

LỚP THẦY CƯƠNG DẠY

THI HẾT MÔN LÚC 8H00 CHỦ NHẬT, NGÀY 17/6/2018 TẠI PHÒNG C7.6