Điểm Tổng Kết Học Kỳ I Môn VLĐC Các Lớp Do Thầy Giang Giảng Dạy

Điểm Tổng Kết Học Kỳ I Môn VLĐC Các Lớp Do Thầy Giang Giảng Dạy 

SV đọc kỹ file Thông báo!

SV có thể xem điểm thành phần trong file So Tay HKI 2016_2017(18_1)_Giao SV