Lịch học kỳ phụ - chính trị - Trung cấp - chính thức