Lich thi lai lan 2 mon Toan Cao Cap, sang chủ nhật ngày 5 tháng 3