ĐIỂM MÔN: TT HỒ CHÍ MINH - CÁC LỚP THẦY ĐÔNG PHỤ TRÁCH