Trả lởi khiếu nại môn ĐLCMCĐCSVN, Cao đẳng 2015

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

BỘ MÔN LÝ LUẬN CT – TD – QS

TRẢ LỜI KHIẾU NẠI MÔN ĐLCMCĐCSVN, CAO ĐẲNG 2015

  1. Những trường hợp thay đổi
    1. Trần Quốc Cường, lớp CĐ ĐĐT15A, đạt 6 điểm.
    2. Ngô Văn Trọng, lớp CĐ ĐĐT15D, đạt 6 điểm.
    3. Võ Minh Phúc, lớp CĐ CĐT15B, đạt 2 điểm.
    4. Phạm Thanh Tân, lớp CĐ ĐTTT15B, đạt 6 điểm.
  2. Những trường hợp còn lại điểm không thay đổi. Đối với CĐ TH15D, BM đã chuyển Cô Hiền chấm nhưng điểm không thay đổi.

TP.HCM, ngày 12 tháng 6 năm 2017

BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN