Lịch thi lần 2 môn pháp luật TC 2017, tương tưởng HCM CĐ ĐĐT 16, chính trị 1 CĐN HÀN 17