Lịch thi lần 2 các môn chính trị 1 - chính trị - pháp luật ngày 6-7-2019