Lịch học các môn lý luận chính trị, lớp ghép 9-1-2017