Điểm pháp luật CĐN QTM 17A,B,C, CĐN ĐTCN 17A,B, CĐN SCLRMT 17A

SV khiếu nại về điểm thì liên hệ cô Nhân: 01688192707

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN-SCMT-17A.xls 56.32 KB
2 CDN-QTM-17C.xls 57.856 KB
3 CDN-QTM-17B.xls 54.272 KB
4 CDN-QTM-17A.xls 55.296 KB
5 CDN-DTCN-17B.xls 55.296 KB
6 CDN-DTCN-17A.xls 52.736 KB