Đã có điểm môn pháp luật đại cương CĐ KT16

SV vào phần tra cứu điểm thi để xem

SV có khiếu nại thì gửi mail: huancaothang@yahoo.com

đến hết thứ 2 (16/1/2017)