ĐIỂM MÔN: TT HỒ CHÍ MINH - CÁC LỚP THẦY THÀNH PHỤ TRÁCH