Thông báo v/v học ghép môn Giáo dục thể chất HKI năm học 2016-2017

Sinh viên xem thông báo và đăng ký đúng theo lịch. 

 

 

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Thong-bao-hoc-ghep-HK.doc 35.328 KB