Thông báo v/v học ghép môn Giáo dục thể chất HKI năm học 2016-2017