Lịch học kỳ phụ sẽ bắt đầu học từ 21 tháng 10 năm 2017