Chương trình đào tạo

Ngày: 07-09-2017 | Lượt xem: 481
Lịch chính thức đã dán tại bảng tin sảnh B và bảng tin khoa GDĐC . Sinh viên chú ý theo dõi và đi học đúng theo thời khóa biểu trên.
Ngày: 10-01-2017 | Lượt xem: 1130
Lịch chính thức đã dán tại bảng tin sảnh B và bảng tin khoa GDĐC . Sinh viên chú ý theo dõi và đi học đúng theo thời khóa biểu trên.
Ngày: 09-07-2016 | Lượt xem: 932
1
Trang: 1 / 1