Chương trình đào tạo

Ngày: 07-09-2017 | Lượt xem: 1902
Lịch chính thức đã dán tại bảng tin sảnh B và bảng tin khoa GDĐC . Sinh viên chú ý theo dõi và đi học đúng theo thời khóa biểu trên.
Ngày: 10-01-2017 | Lượt xem: 2177
Lịch chính thức đã dán tại bảng tin sảnh B và bảng tin khoa GDĐC . Sinh viên chú ý theo dõi và đi học đúng theo thời khóa biểu trên.
Ngày: 09-07-2016 | Lượt xem: 1700
1
Trang: 1 / 1