Tổ Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Ngày: 17-04-2018 | Lượt xem: 361
Ngày: 07-09-2017 | Lượt xem: 1020
Sinh viên xem thông báo và đăng ký đúng theo lịch.
Ngày: 07-09-2017 | Lượt xem: 1276
Lịch chính thức đã dán tại bảng tin sảnh B và bảng tin khoa GDĐC . Sinh viên chú ý theo dõi và đi học đúng theo thời khóa biểu trên.
1 2 3 > >|
Trang: 1 / 3