THÔNG BÁO V/V HỌC GHÉP MÔN GDQP - GDTC HKI NĂM HỌC 2017-2018