Thông báo mở lớp học kỳ phụ môn chính trị - hệ trung cấp