Điểm thi lần 2 môn chính trị TC 2016

HS khiếu nại điểm thì liên hệ thầy Huấn: huancaothang@gmail.com (trước thứ 6 tuần 44). 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TC-TH16.pdf 74.425 KB
2 TC-SCCK16.pdf 79.526 KB
3 TC-NL-16.pdf 79.727 KB
4 TC-DT-16.pdf 70.16 KB
5 TC-DCN-16.pdf 73.318 KB
6 TC-CKDL-16.pdf 92.425 KB
7 TC-CKCT16.pdf 94.899 KB