Lịch và danh sách GV cơ hữu - thỉnh giảng sinh hoạt nghiệp vụ thứ 7 (10/9)