Lịch trực tuyển sinh 2016 từ 15/8 đến 20/8

Lịch trực từ 15/8 - 20/8

1/ thứ 2 (15/8): thầy vân - thầy hải

2/ thứ 3 (16/8): thầy dương - thầy lai

3/ thứ 4 (17/8): thây hiệp - thầy quân 

4/ thứ 5 (18/8): thầy cương - thầy gia thiện

5/ thứ 6 (19/8): cô hoa - thầy bửu

6/ thứ 7: cô mai - thầy giang

luu ý: thời gian trực là cả ngày, buổi sáng 7h, buổi chiều 13h gv có mặt.

nhiệm vụ: hỗ trợ công tác tuyển sinh, nhiệm vụ cụ thể liên hệ đc sĩ theo sđt hoặc gặp ở phòng đào tạo